Projektiranje, geodezija, nadzori, vodenje investicij in tradicija.

Region d.o.o.
Cesta prvih borcev 11

SI-8250 Brežice

Telefon: +386-(0)7 49 90 041 / 031 676 169

Telefax: +386-(0)7 49 64 590

Email: mitja.baskovic@region.si

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije za zahtevne in manj zahtevne objekte za posamezne vrste stavb in gradbeno inženirskih objektov.

 

Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija razvršča na naslednje projekte:

 • IDZ- idejna zasnova
 • IDP - idejni projekt
 • PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • PZI - projekt za izvedbo
 • PID – projekt izvedenih del

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)

 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za zahtevne in manj zahtevne objekte.

 

Projekt sestavljajo:

 • vodilna mapa
 • načrti
 • elaborati

Vodilna mapa vsebuje:

 

Podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke kjer se opiše in prikaže skladnost gradnje s prostorskimi akti, izkaze, soglasja pristojnih soglasodajalcev in drugi podatki pomembni za odločanje v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Za stavbe je potrebno v vodilni mapi predložiti predvsem izkaz požarne varnosti stavbe, izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe in izkaz toplotnih karakteristik stavbe.

 

Načrti vsebujejo:
Sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti in bo izpolnjevala bistvene zahteve. Načrti projektne dokumentacije so: načrt arhitekture, načrt krajinske arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, načrt električnih inštalacij in električne opreme, načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, načrt telekomunikacij, tehnološki načrt, načrt izkopov in osnovne podgradnje. Glede na vrsto nameravane gradnje se smiselno izdelajo samo tisti načrti, ki so za nameravano gradnjo potrebni.

 

Elaborati vsebujejo:
Študije, zasnove, strokovne ocene, geodetski načrt, konservatorski načrt ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev. Obvezni elaborati so: geodetski načrt (ni potreben za rekonstrukcijo objekta kjer se ne spreminja prostornina objekta, za nadzidavo, odstranitev objekta ali spremembo namembnosti – prikaz se izdela na katastrskem načrtu), požarna študija ali požarna zasnova (glede na gradnjo), načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (če gre za gradnjo za katero je načrt obvezen), konservatorski načrt (če gre za gradnjo za katero je načrt obvezen), elaborat gradbene fizike in ocena zvočne izolacije.

 

PGD za enostanovanjske stavbe ne vsebuje načrtov strojnih in elektro inštalacij ter opreme, namesto načrta gradbenih konstrukcij pa je možno izdelati samo izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.

 

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo, legalizacijo in odstranitev objekta je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), pridobiti vsa potrebna soglasja in na pristojni Upravni enoti podati vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je potrebno plačati komunalni prispevek, ki ga na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti odmeri Občina v kateri se gradnja izvaja, potrebno je plačati tudi upravno takso, ki jo odmeri Upravna enota.

 

Pri nas vam izdelamo potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za vas vodimo celoten postopek pridobitve gradbenega dovoljenja (z vašim pooblastilom).


Postopek se začne z ogledom terena predvidene gradnje ali objekta (če gre za nadzidavo, dozidavo, rekonstrukcijo, odstranitev ali legalizacijo), preverimo zakonodajo in predlagamo ustrezne rešitve, izdelamo idejno zasnovo (variante rešitev, usklajevanje investitorjevih želja), po potrditvi idejne zasnove le-to pošljemo soglasodajalcem za pridobitev projektnih pogojev, po uskladitvi s pridobljenimi projektnimi pogoji izdelamo projekt (z vso predpisano vsebino glede na vrsto predvidene gradnje) s katerim pridobimo soglasja, po pridobitvi soglasij projekt kompletiramo v treh izvodih (dva izvoda za Upravno enoto in en izvod za investitorja), pripravimo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo vložimo skupaj s projektom na Upravno enoto ter izpeljemo ves upravni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja (z vašim pooblastilom). 


LEGALIZACIJA – NEDOVOLJENA GRADNJA

 

Po predpisih Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) delimo nedovoljeno gradnjo na:

 • nelegalno gradnjo
 • neskladno gradnjo
 • nevarno gradnjo

Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oz. dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oz. so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja – je gradnja objekta brez ustreznega dovoljenja ali poseg na obstoječem objektu, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

 

Neskladna gradnja pomeni, da je za gradnjo oz. dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje sicer izdano, vendar se takšna gradnja oz. dela izvajajo oz. so izvedena v nasprotju s pogoji določenimi z gradbenim dovoljenjem, kakor tudi da se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji določenimi z njim – je gradnja v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, oz. se le- ta uporablja v nasprotju z namembnostjo za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

 

Nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oz. njegovo okolico.

 

Legalizacija nedovoljene gradnje je možna, če je objekt zgrajen v skladu s predpisi prostorskih aktov in so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja.

 

Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo je podoben postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za novo gradnjo.

 

Za legalizacijo je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), pridobiti vsa potrebna soglasja in na pristojni Upravni enoti podati vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je potrebno plačati komunalni prispevek in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga po uradni dolžnosti odmeri upravni organ, na podlagi vladne Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo prostora.

 

Pri nas vam izdelamo potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za vas vodimo celoten postopek pridobitve gradbenega dovoljenja (z vašim pooblastilom).

 

Postopek se začne z ogledom objekta, ki ga želite legalizirati, preverimo zakonodajo in predlagamo ustrezne rešitve (včasih je potrebna tudi sanacija objekta), izrišemo posnetek obstoječega stanja in načrt z morebitno sanacijo ter izpeljemo ves upravni postopek za pridobitev potrebnih pogojev in soglasij.

 

STROKOVNO
SVETOVANJE

Izvajamo strokovno svetovanje pri izdelavi prostorskih aktov in posameznih faz projektne dokumentacije za zahtevne in manj zahtevne objekte in gradbeno inženirske objekte.

PROSTORSKO
NAČRTOVANJE

Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe prostora in razporeditvijo dejavnosti v prostoru, torej z usmerjanjem prostorskega razvoja. 

PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA

Pri nas vam izdelamo potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za vas vodimo celoten postopek pridobitve gradbenega dovoljenja (z vašim pooblastilom).

INVESTICIJSKA
DOKUMENTACIJA

Investicijska dokumentacija določa investicijske namere z izbiro optimalne variante z vidika izpolnjevanja ekonomskih, finančnih, terminskih, tehnično-tehnoloških, lokacijskih in kadrovskih ciljev projekta.

Ne veste kako bi se lotili projekta? Mi imamo rešitev za vas.

PROJEKTI, KI NAS ZAZNAMUJEJO

 • AKTUALNO

  Obveščamo vse, ki ste zainteresirani za najem poslovnih prostorov v mestu Brežice, da imamo za vas prostih še nekaj poslovnih prostorov-pisarn, od 15 do 60 m2 po 8-11 €/m2 (vsi stroški so vključeni).

  Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na GSM 031 422 665.

VPRAŠAJTE NAS

Ime in priimek
Please let us know your name.

Email
Please let us know your email address.

Telefon
Please write a subject for your message.

Sporočilo
Please let us know your message.

V sodelovanju tudi z:


GEMIS
Najem jadrnic, apartmajev
stanovanj in poslovnih prostorov.

RELIVE
Zdravje, fitnes
rekreacija

GEMIS NAUTIKA
Najem jadrnic, apartmajev
stanovanj in poslovnih prostorov.

BIORE
Bioresonanca, dietetika
refleksoterapija in še več.

KOP
Gradbeništvo, asfaltiranje
vzdrževanje in upravljanje stavb.

 

Region d.o.o.
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Telefon: +386-(0)7 49 66 551 / 031 523 633

Telefax: +386-(0)7 49 64 590

Email: info@region.si 

© 2024 - Region d.o.o - Vse pravice pridržane. 5ka. Agencija