Projektiranje, geodezija, nadzori, vodenje investicij in tradicija.

Region d.o.o.
Cesta prvih borcev 11

SI-8250 Brežice

Telefon: +386-(0)7 49 90 041 / 031 676 169

Telefax: +386-(0)7 49 64 590

Email: mitja.baskovic@region.si

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi razvojnih usmeritev ob upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva živali in naravnih dobrin, varstva premoženja in varstva kulturne dediščine načrtuje posege v prostor in prostorske ureditve.

 

Država in samoupravna lokalna skupnost (občina) morata s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

 

Občina je pristojna za:

 • določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine
 • določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor
 • načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena

Občina sprejme Občinski prostorski načrt (OPN), ki je prostorski akt in je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

 

Znotraj OPN so opredeljena posamezna območja, ki se rešujejo z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), ki je prostorski akt s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih določenih z OPN.

 

Pri nas vam izdelamo potrebno dokumentacijo občinskega podrobnega načrta (OPPN) s katerim se podrobneje določi:

 • območje OPPN
 • arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 • območja za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem
 • načrt parcelacije
 • etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna
 • rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 • rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave
 • rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 • pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

 

Postopek priprave OPPN, ki ga v vašem imenu (pooblastilo) izdelamo s sodelovanjem z občino:

 • sklep župana o začetku priprave OPPN
 • izdelava osnutka OPPN
 • pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe glede izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje
 • izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
 • javna razgrnitev in javna obravnava OPPN ter obravnava na občinskem svetu
 • priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
 • izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
 • pridobivanje mnenj
 • priprava usklajenega predloga OPPN in obravnava na občinskem svetu
 • priprava končnega predloga in objava v Uradnem listu RS

Po objavi v Uradnem listu je OPPN uradni prostorsko izvedbeni akt na podlagi katerega je mogoče izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

STROKOVNO
SVETOVANJE

Izvajamo strokovno svetovanje pri izdelavi prostorskih aktov in posameznih faz projektne dokumentacije za zahtevne in manj zahtevne objekte in gradbeno inženirske objekte.

PROSTORSKO
NAČRTOVANJE

Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe prostora in razporeditvijo dejavnosti v prostoru, torej z usmerjanjem prostorskega razvoja. 

PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA

Pri nas vam izdelamo potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za vas vodimo celoten postopek pridobitve gradbenega dovoljenja (z vašim pooblastilom).

INVESTICIJSKA
DOKUMENTACIJA

Investicijska dokumentacija določa investicijske namere z izbiro optimalne variante z vidika izpolnjevanja ekonomskih, finančnih, terminskih, tehnično-tehnoloških, lokacijskih in kadrovskih ciljev projekta.

Ne veste kako bi se lotili projekta? Mi imamo rešitev za vas.

PROJEKTI, KI NAS ZAZNAMUJEJO

 • AKTUALNO

  Obveščamo vse, ki ste zainteresirani za najem poslovnih prostorov v mestu Brežice, da imamo za vas prostih še nekaj poslovnih prostorov-pisarn, od 15 do 60 m2 po 8-11 €/m2 (vsi stroški so vključeni).

  Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na GSM 031 422 665.

VPRAŠAJTE NAS

Ime in priimek
Please let us know your name.

Email
Please let us know your email address.

Telefon
Please write a subject for your message.

Sporočilo
Please let us know your message.

V sodelovanju tudi z:


GEMIS
Najem jadrnic, apartmajev
stanovanj in poslovnih prostorov.

RELIVE
Zdravje, fitnes
rekreacija

GEMIS NAUTIKA
Najem jadrnic, apartmajev
stanovanj in poslovnih prostorov.

BIORE
Bioresonanca, dietetika
refleksoterapija in še več.

KOP
Gradbeništvo, asfaltiranje
vzdrževanje in upravljanje stavb.

 

Region d.o.o.
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Telefon: +386-(0)7 49 66 551 / 031 523 633

Telefax: +386-(0)7 49 64 590

Email: info@region.si 

© 2024 - Region d.o.o - Vse pravice pridržane. 5ka. Agencija